logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava

Činnosť a úlohy Slovenskej stavebnej inšpekcie

Ochrana životného prostredia, života, zdravia a majetku sú významným verejným záujmom. Aby bolo riziko ich poškodenia nesprávnou stavebnou činnosťou minimálne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov veľmi podrobne upravuje povinnosti a práva všetkých účastníkov výstavby a upravuje aj základné pôsobnosti orgánov štátnej stavebnej správy, ktorým je zverený aj dohľad nad dodržiavaním stavebného zákona.

Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( ďalej MDV SR)  hlavný štátny stavebný dohľad. SSI bola zriadená k 1.11.2003 novelou stavebného zákona č. 417/2003 Z.z. ako nástupnícka organizácia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (útvaru stavebnej inšpekcie), ktorá bola zriadená zákonom č. 237/2000 Z. z. Podrobnosti o organizácii a kompetenciách inšpekcie upravuje § 123a stavebného zákona, ďalšie podrobnosti vyplývajú zo zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zo Štatútu SSI, ktorý schvaľuje minister.

SSI je oprávnená v rámci výkonu hlavného štátneho stavebného dohľadu:

-  vykonávať štátny stavebný dohľad (podľa § 98 až 102 stavebného zákona),

- dohliadať na plnenie podmienok a opatrení uložených stavebnými úradmi, dodržiavanie  povinností ustanovených stavebným zákonom účastníkmi výstavby,

- nariaďovať odstraňovanie zistených nedostatkov (§ 123a ods. 4 stavebného zákona) okrem tých, ktorých nariadenie je vo výhradnej právomoci stavebných úradov,

- ukladať pokuty podľa § 105 až § 107 stavebného zákona

Hlavným poslaním Slovenskej stavebnej inšpekcie, vyplývajúcim z kontextu stavebného zákona a súvisiacich predpisov nie je ukladanie pokút, ale vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním stavebného zákona s cieľom chrániť verejné aj súkromné záujmy všetkých účastníkov výstavby, najmä predchádzať škodám preventívnym a výchovným pôsobením, nariaďovaním nápravy zistených nedostatkov, ich postupovaním stavebným úradom na ďalšie konanie a pravidelným poskytovaním informácií a štatistických prehľadov Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

NzQwNGZm