logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava


Štátny stavebný dohľad

Je špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb povoľovaných špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi) vykonávajú poverení zamestnanci stavebných úradov, krajských stavebných úradov a Slovenskej stavebnej inšpekcie (§ 99 stavebného zákona), v istej miere nezávisle od seba. Zamestnanci SSI poverení výkonom dohľadu sú inšpektori, ktorí sú priamo orgánmi dohľadu. Účelom štátneho stavebného dohľadu (§ 98 ods. 1 stavebného zákona) je ochrana verejných záujmov, práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, vyplývajúcich z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby, z terénnych úprav, prác a zariadení.

 

NDVlYmQ