logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava


Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:

- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia,

- stavbu (aj jej zmenu) uskutočňuje oprávnená osoba a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci (platia aj výnimky),

- sa na stavbe nachádza projekt stavby overený v stavebnom konaní a či sa vedie stavebný denník,

- sa dodržiavajú podmienky stavebného povolenia a príslušných právnych predpisov a noriem (vrátane všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie),

- sa stavba užíva v súlade s kolaudačným rozhodnutím,

- sa stavba udržiava v dobrom stavebnom stave,

- sa pri odstraňovaní stavieb, stavebných úpravách a udržiavacích prácach dodržiavajú stanovené podmienky,

- sa terénne úpravy, ťažobné práce vykonávajú podľa povolenia,

- sa odstraňovaním stavby neohrozujú susedné pozemky a stavby.

Nariaďovať na náklady stavebníka odoberanie a preskúšanie  vzoriek  (§ 101 stavebného zákona), prizývať znalcov a pod.

 

NTg0ZjFmMz