logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava


Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená

Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách, ktorých povoľovanie s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia je v pôsobnosti špeciálnych stavebných úradov (stavby letísk, stavby v územných obvodoch letísk a stavby leteckých pozemných zariadení, stavby dráh a na dráhe, stavby pozemných komunikácií, vodné stavby, stavby podliehajúce integrovanému povoľovaniu, stavby na povrchu ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, stavby skladov výbušnín); vojenských a iných stavebných úradov (stavby pre obranu štátu mimo územia vojenských obvodov, stavby pre bezpečnosť štátu, stavby zboru väzenskej a justičnej stráže SR, stavby uránového priemyslu, stavby jadrových zariadení). Ďalšie kompetencie, ktoré nie sú v pôsobnosti SSI, vyplývajú z vyššie uvedených predpisov. SSI najmä neriadi, nekontroluje, ani metodicky neusmerňuje stavebné úrady ani okresné stavebné úrady.

 

ZWJmMGE0