logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava


Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľadu

Štátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých postup nie je upravený ani zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ani zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, a ktorý vyplýva výlučne zo stavebného zákona a z interných predpisov príslušných orgánov. Takýto charakter majú napríklad kontrolné obhliadky na stavbách, záznamy z týchto obhliadok, výzvy na odstránenie zistenej závady alebo na zastavenie prác podľa § 102 ods. 5 stavebného zákona a podobne. Pokiaľ pri výkone štátneho stavebného dohľadu ukladajú stavebné úrady alebo inšpekcia účastníkom výstavby nové povinnosti, v súlade s ust. § 140 stavebného zákona sú povinní postupovať podľa správneho poriadku. Štátny stavebný dohľad na jednej stavbe (okrem stavieb povoľovaných špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi) môžu teda uskutočniť až tri rôzne orgány. Ak pri súbežnom konaní medzi nimi nedôjde k dohode, na konanie je príslušná Slovenská stavebná inšpekcia. Toto ust.  § 123a ods. 4 stavebného zákona sa vzťahuje len na konania, t.j. na tie činnosti v rámci pôsobnosti stavebných úradov alebo inšpekcie, ktoré sú vykonávané podľa správneho poriadku.

 

MmU2NmM