logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava


Sankcie za porušovanie stavebného zákona

Za niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná inšpekcia pokutu. Krajské stavebné úrady toto oprávnenie, resp. povinnosť nemajú. Pokuta je stanovená obligatórne, t.j. orgány sú povinné v prípade zistenia konkrétnych nedostatkov pokutu uložiť.


Priestupky. Porušenia stavebného zákona fyzickými osobami definuje § 105 stavebného zákona ako priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Priestupok môže spáchať len fyzická osoba, príslušné orgány ich prejednávajú podľa zákona o priestupkoch a v prípade preukázania viny ukladajú páchateľom pokuty. Podľa závažnosti protispoločenského konania stanovuje stavebný zákon horné hranice pokút, za najzávažnejšie priestupky je možné uložiť pokutu až do 165 969,59 euro (5 miliónov Sk).

Správne delikty. Porušenia stavebného zákona podnikateľmi a právnickými osobami sú definované ako správne delikty podľa § 106 stavebného zákona. Horné hranice pokút sú rovnako ako u priestupkov odstupňované podľa závažnosti protispoločenského konania. Postup príslušných orgánov pri ukladaní pokút za správne delikty je upravený zákonom o správnom konaní v nadväznosti na ust. § 140 stavebného zákona. Pokuty sa v prípade správnych deliktov ukladajú stavebníkom aj zhotoviteľom.

 

NWM2Zjhk