logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava


Zodpovednosť

Zodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní,  užívaní a odstraňovaní stavby majú stavebníci, zhotovitelia, resp. vlastníci a užívatelia stavieb, nie orgány, ktorým je zverená len pôsobnosť dohliadať na dodržiavanie predpisov. Stavebníci, zhotovitelia, vlastníci a pod. sú povinní vytvárať predpoklady na výkon štátneho stavebného dohľadu, umožniť jeho orgánom a prizvaným znalcom vstup na stavenisko a do stavby. Taktiež sú povinní stavebnému úradu hlásiť také závady, ktoré ohrozujú bezpečnosť, životy, zdravie alebo z ktorých hrozia značné škody (§ 100 stavebného zákona). Stavebný zákon osobitne upravuje povinnosti orgánov štátneho stavebného dohľadu pri vstupe na pozemky a do stavieb ( § 134 stavebného zákona), podľa ktorého sú orgány až na výnimky dané zákonom oprávnené vstupovať na cudzie pozemky a stavby len s vedomím ich vlastníka a toto oprávnenie preukazovať preukazom.

 

NjRlZjU3MD