logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislavassi-osobne-udaje-na-web.pdf

 

Informačná povinnosť
Slovenskej stavebnej inšpekcie
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, IČO: 30 79 40 21
telefón: 02/38 10 53 23, mail: info@ssiri.sk
zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@ssiri.sk, 02/38 10 53 22
Pri realizácii úloh a povinností Slovenskej stavebnej inšpekcie (ďalej len „inšpekcia“) získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás, alebo ich získavame pri plnení svojich povinností (napríklad pri výkone štátneho stavebného dohľadu) od tretích strán (napríklad stavebník, zhotoviteľ, u ktorého inšpekcia vykonáva štátny stavebný dohľad, orgán verejnej správy poskytujúci súčinnosť inšpekcii a pod.).
Pri spracúvaní osobných údajov inšpekciou ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sme získali pri plnení úloh a povinností inšpekcie od tretích strán (nezískali sme ich priamo od Vás), sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), resp. § 20 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností inšpekcie ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca inšpekcie alebo jemu blízkou osobou.
Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností inšpekcie. Napríklad, ak podáte podnet na výkon štátneho stavebného dohľadu, pričom neuvediete svoje meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu (pričom návrh bude obsahovať všetky ostatné náležitosti potrebné pre prešetrenie veci), inšpekcia sa vecou bude zaoberať, avšak nebudete účastníkom konania a nebudeme Vás môcť informovať o výsledku prešetrenia.
Zásady ochrany osobných údajov
Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov1.
Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou inšpekcie a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené inšpekciou (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú zálohované, zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Inšpekcia je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných osobitných predpisov.
Na základe čoho sú alebo budú Vaše údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácii o spracúvaní.
Kto sú možní príjemcovia Vašich osobných údajov?
Kategória príjemcov:
 orgány štátnej správy a verejnej moci
 súdy
 orgány činné v trestnom konaní
 exekútori
 notári
 pisatelia podnetov a iné osoby, ktorých sa podnet týka
 účastníci konania
Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom inšpekcie, ktorý schválil Slovenský národný archív. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach inšpekcie.
Aké máte práva na základe legislatívy:
Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máte oprávnenie nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Žiadosť a námietky dotknutej osoby je možné zasielať na korešpondenčnú adresu: Slovenská stavebná inšpekcia, Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava alebo na emailovú adresu: zodpovednaosoba@ssiri.sk
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Viac sa o tejto téme môžete dozvedieť na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk.
1 napríklad zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov

 

ZmJjMDk0Z