logo    Slovenská stavebná inšpekcia  Riaditeľstvo inšpekcie   

Činnosť SSI

arr3Štátny stavebný dohľadJe špecifická činnosť orgánov štátnej stavebnej správy, ktorú pre bežné stavby (okrem stavieb... arr3ssi-osobne-udaje-na-web.pdf   Informačná povinnosťSlovenskej stavebnej inšpekcieLamačská cesta 8,... arr3Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať, či:- sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia, -... arr3Inšpektori sú povinní (§ 102 stavebného zákona):- v prípade zistenej závady vyzvať stavebníka,  príslušnú osobu na nápravu, ak táto osoba nedbá na... arr3Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnenáSlovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,... arr3Spôsob vykonávania štátneho stavebného dohľaduŠtátny stavebný dohľad zahŕňa  plnenie rôznych úloh, ktoré majú kontrolný charakter, ale ktorých... arr3Sankcie za porušovanie stavebného zákonaZa niektoré konkrétne porušenia stavebného zákona ukladajú stavebné úrady alebo Slovenská stavebná... arr3ZodpovednosťZodpovednosť  za  dodržiavanie  zákonov,  predpisov,  rozhodnutí a noriem pri  uskutočňovaní, ... arr3Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťouInformácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou...

spolupráca

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava


Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťou

Informácia o povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiaca so stavebnou činnosťou

 

Slovenská stavebná inšpekcia upozorňuje na povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiacich s povinnosťami v oblasti stavebnej činnosti  v nadväznosti na zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje rozsah jazykových práv občanov SR patriacich k národnostným menšinám. V zmysle zákona všetky povinné subjekty, teda právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, povinne musia uvádzať na miestach prístupných pre verejnosť informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR popri štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny (§ 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z.) Táto povinnosť sa týka aj informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na miestach prístupných pre verejnosť.

Územná pôsobnosť zákona sa vzťahuje na obce, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva a ktorých zoznam je uvedený v nariadení vlády SR č. 221/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. Celkovo ide o 638 obcí, v ktorých sa používa maďarský, rusínsky, rómsky, ukrajinský a nemecký jazyk.

Zároveň je treba upozorniť, že správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam aj v jazyku menšiny, ak ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. Ak ani po písomnom upozornení nedôjde v určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže Úrad vlády SR uložiť pokutu od 50 eur do 2 500 eur. Metodickú pomoc pri výkone zákona poskytuje Úrad vlády SR spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny (kontakt: splnomocnenec_nm@gov.sk).

 

Prílohy / linky

Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/184/20121001

Nariadenie vlády SR č. 534/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/221/20120101

 

NTUwZDI1